Všeobecné obchodní podmínky

 1. Všeobecná ustanovení

1.1. Všeobecné obchodní podmínky obsažené v této smlouvě jsou platné od 24. 5. 2021. Změny mohou být provedeny pouze v písemné formě dohodou obou smluvních stran. Veškeré smluvní vztahy s vámi uzavíráme v souladu s právním řádem ČR, právní vztahy výslovně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění. Smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce.

1.2. Smluvními stranami jsou Jan Najvárek, Medlánecká 34, Brno, 62100, IČ:48421936 jako provozovatel Apartmánů Slavonice Na Potoku (dále jen provozovatel) a uživatel služeb provozovatele (dále jen klient).

1.3. Službami provozovatele jsou rekreační nebo služební pobyty (ubytování v apartmánu) a s tím spojené služby poskytované provozovatelem nebo smluvními partnery. Předmětem smlouvy je zajištění pobytu, pronájem a služby klientovi ve sjednaném rozsahu a podle grafického zobrazení na těchto stránkách nebo stránkách zprostředkovatele ubytování.

1.4. Apartmány Na Potoku je ubytovací zařízení, ve kterém je ubytován klient na základě objednávky – uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky a zaplacením požadované zálohy. Objednávku je možné učinit telefonicky, emailem pohoda@slavonicenapotoku.cz nebo prostřednictvím online formuláře na webovém rozhraní www.slavonicenapotoku.cz nebo pomocí online rezervace zprostředkovatele (Booking, AirBnB).Smlouva s vámi je uzavřena odesláním vaší objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Odesláním objednávky potvrzujete, že souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, že jste byl předem informován o všech náležitostech smlouvy, že jste se seznámil s obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a že s nimi souhlasíte. Údaje uvedené vámi o vás v objednávce považuje naše společnost za správné. Vylučujeme přijetí nabídky s dodatkem či odchylkou. Využíváním poskytovaných služeb klient souhlasí s úplným zněním těchto obchodních podmínek (OP), pokud klient s některou částí OP nesouhlasí, není oprávněn službu využívat. Poskytovatel si vyhrazuje právo OP měnit. Změnu zveřejní vždy nejméně 15 kalendářních dnů předem.

1.5. Klient nesmí při využívání služeb používat falešné jméno. Klient, který využívá služeb jménem třetí osoby, je zodpovědný za správnost zadaných údajů.

 1. Časové vymezení

Smluvní vztah mezi provozovatelem a klientem vzniká potvrzením objednávky pobytu telefonicky, emailem nebo pomocí objednávkového formuláře, zejména dobou příjezdu uvedenou klientem a odsouhlasenou provozovatelem pokud je mimo obvyklou dobu nástupu ubytování tj. od 15:00 hodin, a současně zaplacením ceny pobytu, resp. zálohy, ve smyslu platebních podmínek. Smluvní vztah končí po skončení doby pobytu do 11:00 hodin dne odjezdu uplynutím doby nároku na uplatnění reklamací.

 1. Objednání pobytu

Klient si může objednat pobyt elektronicky na internetové stránce www.slavonicenapotoku.cz. V případě elektronické objednávky se provozovatel zavazuje vyrozumět klienta nejpozději do 48 hodin o akceptaci jeho pobytu a vystavit mu potřebné dokumenty (potvrzení pobytu, fakturu v elektronické podobě). Klient si může objednat pobyt elektronicky také na internetové stránce zprostředkovatele. V případě využití služeb zprostředkovatele potvrzení o rezervaci vystavuje zprostředkovatel. Ostatní smluvní podmínky se řídí smluvními podmínkami provozovatele.

 1. Ochrana osobních údajů

Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

4.1. Prodávající plně respektuje důvěrný charakter vašich dat, která vyplňujete do objednávky a poskytujete firmě Jan Najvárek. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy. Tato data jsou ukládána v databázi systému Trevlix s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám. Tato data nebudou využívána k marketingovým účelům.

4.2. Na požádání vám provozovatel podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na pohoda@slavonicenapotoku.cz, kde vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností. Jsme vázáni mlčenlivostí.

 4.3. Získávání a zpracovávání osobních údajů: Pokud navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace nebo na realizaci smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

4.4. Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním prodejního formuláře zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze provozovatele jakožto správce.

 1. Cena pobytu

Cena služeb je uvedena na vybraném webovém rozhraní provozovatele či zprostředkovatele. Provozovatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení služby. Provozovatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Výsledná cena pobytu vychází z klientových požadavků na pobyt a je sestavena na základě aktuálního ceníku služeb provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit ceny v případě, že v průběhu období od stanovení cen po realizování pobytu dojde ke změně legislativních a daňových předpisů a k dalším změnám z důvodů tzv. „vyšší moci“.

 1. Platební podmínky

6.1. Klient obdrží potvrzení pobytu, fakturu za ubytování, kterou je třeba uhradit na číslo účtu do termínu splatnosti (obvykle do 14 dnů) – min 50 procent ceny pobytu. V případě neuhrazení zálohy v daném termínu se objednávka automaticky zruší. Variabilní symbol je uveden na potvrzení pobytu. Pro veškeré formy bezhotovostních plateb je rozhodné pro oprávnění k využívání služeb připsání platby na účet provozovatele.

6.3. Faktura je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), nebo do nástupu na ubytování, pokud je jeho datum bližší než datum splatnosti faktury, není-li uvedeno jinak. Závazek klienta uhradit cenu za službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6.4. V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (ceny za ubytování) rezervace bude zrušena.

 1. Povinnosti klienta

7.1. Poskytnout provozovateli veškeré náležitosti potřebné k řádnému zajištění a poskytnutí služeb, zejména pravdivě a úplně vyplnit objednávku pobytu a poskytnou provozovateli doklady tj. občanský průkaz nebo cestovní pas.

7.2. Ve stanoveném termínu uhradit platbu za pobyt a to úhradou faktury, zálohy a doplatku za objednané služby při nástupu ubytování.

7.3. Klient je povinen řídit se ubytovacím řádem provozovatele v bodech níže uvedených:

 • V apartmánech je zakázáno kouřit
 • Parkování vozidel klientů na parkovišti je zdarma.
 • Užívání ubytovacího zařízení je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekčními chorobami a nejsou v karanténě.
 • Host užívá apartmán po dobu, kterou sjednal při příchodu. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, nástup na ubytování je od 15 do 22 hodin (po 22. hodině je pobyt stornován a apartmán může být nabídnout jinému klientovi – pokud není předem dohodnutý pozdější nástup), poslední den pobytu host uvolní apartmán nejpozději do 11 hodin. Pokud provoz ubytovacího zařízení dovoluje, je možné domluvit i pozdější hodinu pro uvolnění apartmánu.
 • V době od 22:00 hodin do 7:00 hodin je host povinen dodržovat noční klid.
 • V apartmánu nesmí host bez souhlasu majitele přemisťovat zařízení a vybavení, provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 • Není dovoleno užívat vlastních elektrospotřebičů (např. varné konvice, vařiče, toustovače apod., ale pouze spotřebiče z výbavy apartmánu. Výjimkou jsou holicí a masážní strojky, vysoušeče vlasů, kulmy a nabíječky. Za použití povolených spotřebičů odpovídá host a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich provozem.
 • Při odchodu z apartmánu je host povinen uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout světla, vypnout televizi, uzavřít okna a při ukončení pobytu odevzdat klíč do trezoru.
 • Z bezpečnostních důvodů není dovoleno nechat děti bez dozoru dospělé osoby v apartmánu a ostatních prostorách ubytovacího zařízení. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorách apartmánů.
 • Za škody způsobené na majetku apartmánu odpovídá host v plném rozsahu.
 • Malá domácí zvířata mohou být umístěna v prostorách apartmánu jen se souhlasem provozovatele. V případě, že je povoleno umístění zvířete:
  • Majitel zvířete je povinen prokázat jeho nezávadný zdravotní stav předložením platného očkovacího průkazu.
  • Není dovoleno, aby zvířata byla ponechána v apartmánu bez dozoru svého majitele.
  • Zvířata nesmí ležet na lůžku nebo ostatním zařízení pro hosty, musí mít svůj pelech.
  • Nelze užívat sprchy nebo umyvadla ke koupání nebo mytí zvířat.Ke krmení zvířat nesmí být používán inventář, který slouží hostům.
  • Majitel zvířete odpovídá za dodržování nočního klidu od 22:00 hod do 07:00 hod.
  • Je zakázáno venčit psy na zahradě apartmánů a z bezpečnostních důvodů musí být na vodítku.
 • Ubytovací zařízení neodpovídá za věci vnesené hostem do apartmánu, za škodu na odložených věcech, zanechaných penězích a cenných věcech. 
 • Host se dostaví v čase, kdy mu začíná rezervace, k převzetí ubytování. Pokud se nedostaví v dohodnutý čas a nedohodne se s ubytovatelem na jiných podmínkách, jeho rezervace na ten daný termín propadá.
 1. Zrušení pobytu

8.1. Zrušení pobytu (tzv. „storno pobytu“), resp. zrušení objednávky pobytu, je klient povinen uskutečnit písemnou formou, přiložit k tomu příslušný díl závazné přihlášky k pobytu a potvrzení o zaplacení a uvedené doklady doručit provozovateli osobně nebo v doporučeném dopise nebo elektronickou formou. Pro stanovení stornovacího poplatku je rozhodující – u osobního – datum provedení storna u provozovatele, elektronicky – datum odeslání emailu a při odeslání v dopise datum přijetí dopisu.

8.2. Při zrušení pobytu ze strany klienta účtuje provozovatel stornovací poplatky (smluvní pokuty). Stornovací poplatky se účtují za každou přihlášenou osobu a jsou vyjádřeny procentem z celkové ceny pobytu. Pokud dojde ke stornování pobytu, záloha propadá ve prospěch provozovatele a tím zaniká nárok na její vrácení.

Storno poplatky:  

Pokud host zruší pobyt:

7 – 0 dnů před příjezdem – poplatek 100 % z ceny ubytování

14 – 7 dnů před příjezdem – poplatek 75 % z ceny ubytování

21 – 14 dnů před příjezdem – poplatek 50 % z ceny ubytování

31 – 21 dnů před příjezdem – poplatek 25 % z ceny ubytování

8.3. Za změnu osoby klienta se neúčtuje žádný poplatek.

8.4. Pokud klient zruší účast na pobytu, resp. zruší objednávku pobytu, je provozovatel povinen vrátit klientovi zaplacenou sumu sníženou o příslušný stornovací poplatek do 14 dnů od obdržení dokladů uvedených v bodě 8 odstavci 1. Finanční zálohy se vracejí formou bankovního převodu na číslo účtu uvedené klientem. Transakční náklady spojené s refundací financí jdou na vrub klienta.

 1. Vyloučení klienta z pobytu

Klient, který v době pobytu poruší zákonné předpisy ČR, nerespektuje ubytovací řád, odmítá se řídit oprávněnými požadavky a pokyny provozovatele, slovně napadá zástupce provozovatele, poškozuje majetek v ubytovacím zařízení a svým chováním omezuje práva provozovatele, může být vyloučen z pokračování pobytu, přičemž mu zaniká nárok na náhradu za nevyužité služby.

 1. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny
 • nedodržení rezervovaného termínu
 1. Změny dohodnutých služeb

11.1 Jestliže nastanou mimořádné okolnosti a okolnosti v důsledku tzv. „vyšší moci“, může provozovatel pobyt zrušit, nebo po dohodě s klientem změnit (termín, cenu). Pokud pobyt klienta již začal, má provozovatel právo na úhradu doposud poskytnutých služeb.

11.2 Při zrušení pobytu ze strany provozovatele je provozovatel povinen tuto skutečnost oznámit zákazníkovi ihned, do 5 dnů mu vrátit zaplacenou sumu v plné výši a v případě, že o to zákazník požádá, jej přednostně zařadit na volné místo v jiném pobytu, který si vybere.

11.3 Při závažných změnách – změna termínu konání pobytu, zvýšení ceny pobytu o více než 10 % je provozovatel povinen vyžádat si souhlas klienta a stanovit mu přiměřenou lhůtu, v níž se má ke změně vyjádřit. V případě uvedených závažných změn programu má klient právo odstoupit od smlouvy bez stornovacího poplatku a bez finančních nároků vůči provozovateli. Pokud klient neoznámí odstoupení od smlouvy ve stanovené lhůtě, bude mít provozovatel za to, že se změnou souhlasí.

 1. Reklamační řízení

12.1. V případě reklamace je klient povinen uplatnit své požadavky na závady bez zbytečného odkladu přímo u zástupce provozovatele v době pobytu, v místě konání pobytu nejlépe při nástupu ubytování a využívání služeb tak, aby mohly být odstraněny ještě na místě. Pokud toto není možné, sepíše s provozovatelem písemnou reklamaci. Tento protokol je podkladem pro řešení reklamace. Protokol se obvykle sepisuje ve dvou vyhotoveních (1 pro provozovatele a 1 pro klienta) a musí být podepsán jak klientem, tak provozovatelem.

12.2. Pokud nebude reklamace podána okamžitě nebo ihned, jak je to ze strany provozovatele a klienta možné, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu později vzniklých škod, kterým by mohl včasným podáním zabránit. U ubytování se za předmět reklamace nepovažují škody a majetkové nebo nemajetkové újmy, které vznikly klientovou vinou anebo spoluvinou.

12.3. Pokud klient ze subjektivních důvodů nevyužije objednané služby, nevzniká mu nárok na náhradu ani na slevu.

12.4. Stížnosti a připomínky klienta, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi klientem a poskytovatelem vyřizuje poskytovatel, stížnosti může klient uplatnit na adrese pohoda@slavonicenapotoku.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Klienti se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky, spotřebitel má právo i na mimosoudní řešení, subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

 1. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními OP. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována firmou v elektronické podobě a není veřejně přístupná. Pokud se některé ustanovení OP ukáže jako neplatné, nebude to mít vliv na platnost OP jako celku. Smluvní vztah mezi klientem a provozovatelem se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách poskytovatele. Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 24. 5. 2021. Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek. Jestliže jste je přečetli celé, zasloužíte si odměnu, nahlašte to zástupci provozovatele a on Vám ji vydá. V případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu zaplacení pobytu

Jan Najvárek, Apartmány Slavonice Na Potoku, Na Potoku 659, Slavonice, 378 81 IČ: 48421936 pohoda@slavonicenapotoku.cz mobil správce: 605 848 159